Spazio Hockey, 139ª puntata

httpvh://www.youtube.com/watch?v=miv6FdlNcvQ